CÁCH XỬ LÝ VIẾT SAI HÓA ĐƠN GTGT

CÁCH XỬ LÝ VIẾT SAI HÓA ĐƠN GTGT

524
0
SHARE

Hướng dẫn cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn GTGT như: Viết sai mã số thuế, sai thuế suất, sai tiền thuế, sai ngày tháng, sai tên Công ty, sai địa chỉ, sai tên hàng hóa, sai số lượng, sai đơn giá, sai hình thức thanh toán, sai số tiền bằng chữ, sai tên người mua hàng…

Theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC, Thông tư 119, Thông tư 26.
Kể từ ngày 1/6/2014 theo Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn cụ thể như sau:

Thường sẽ có các trường hợp viết sai hóa đơn GTGT như sau:

. Viết sai hóa đơn nhưng chưa khỏi cuống:

Cách xử lý:
– Chỉ cần gạch chéo các liên và lưu giữ hóa đơn viết sai đó.
– Sau đó: Lập lại hóa đơn mới là xong.

VD: Ngày 30/09/2016 bạn viết sai hóa đơn số 0000068 Thì bạn chỉ cần gạch chéo hóa đơn đó và xuất 1 hóa đơn mới thay thế.

II. Hóa đơn viết sai nhưng đã xé khỏi cuống:
1. Trường hợp chưa giao cho khách hàng và chưa kê khai:
Cách xử lý:
– Gạch chéo 3 liên của hóa đơn viết sai đó.
– Kẹp lại vào quyển hóa đơn (Nhớ là phải lưu trữ để sau này giải trình).
– Lập lại hóa đơn mới.

}2. Trường hợp đã giao cho khách hàng nhưng chưa kê khai:
Cách xử lý:
– Hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai (không phải lập biên bản hủy hóa đơn). Tải mẫu biên bản thu hội hóa đơn

}- Lập lại hóa đơn mới, (Lập vào ngày hiện tại và hai bên dùng hóa đơn mới để khai thuế)

VD: Ngày 22/9 bạn xuất 1 hóa đơn số 000068. Nhưng đến ngày 30/9bạn phát hiện ra hóa đơn đó bị -> Lập biên bản thu hồi hóa đơn và xuất 1 hóa đơn mới thay thế vào ngày 30/9.

}3. Trường hợp đã giao cho khách hàng và đã kê khai thuế:

Chú ý: Dù là 1 bên hoặc cả 2 bên đã kê khai thì đều xử lý như sau:

a. Nếu hóa đơn viết sai ngày tháng, mã số thuế, tên hàng hóa, đơn vị tính…(Sai sót Không ảnh hưởng đến số tiền)

Cách xử lý:
– Hai bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai
}- Người bán lập hóa đơn điều chỉnh: Hóa đơn điều chỉnh ghi rõ nội dung ghi sai; nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu…
VD: Điều chỉnh mã số thuế của hóa đơn số … ký hiệu …. ngày tháng …từ … thành….

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh