Cách kiểm tra báo cáo tài chính đúng hay sai

Cách kiểm tra báo cáo tài chính đúng hay sai

800
0
SHARE

Cách kiểm tra báo cáo tài chính đúng hay sai

Trung tam ke toan thue o Thanh Hoa

Cách kiểm tra báo cáo tài chính đúng hay sai ,

Bước cuối của việc lập bctc là  làm 31 bước kiểm tra lại những việc mình làm đã đúng hay sai, sau đó mới quyết định nộp nhé.

Các bạn kế toán của ATC đã biết quy trình kiểm tra báo cáo tài chính chưa?

Hãy cùng tham khảo nhé!
I . Kiểm Tra Bảng Cân đối, Tài Sản Báo cáo tài chính :
Trong bảng cân đối, tài sản thông thường sẽ được phân loại thành tài sản lưu động và tài sản dài hạn.
Tài sản lưu động là một tài sản trong bảng cân đối trong đó dự kiến sẽ được bán hoặc sử dụng hết trong tương lai gần, thường là trong vòng một năm, hoặc một chu kỳ kinh doanh – tùy cái nào dài hơn.

Tài sản điển hình hiện nay bao gồm tiền, tương đương tiền, tài khoản phải thu, kho, phần của các tài khoản trả trước đó sẽ được sử dụng trong vòng một năm, và đầu tư ngắn hạn.

 1. Kiểm tra tiền mặt

  2. Kiểm tra Tiền gửi ngân hàng

  3. Kiểm tra Đầu tư tài chính ngắn hạn

  4. Kiểm tra Các khoản phải thu của khách hàng

 2. Kiểm tra Phải thu khác

  – Không theo dõi chi tiết các khoản phải thu khác.
  – Chưa tiến hành đối chiếu các khoản phải thu bất thường, tài sản thiếu chờ xử lý không có biên bản kiểm kê, không xác định được nguyên nhân thiếu để quy trách nhiệm.
  – Hạch toán vào TK 1388 một số khoản không đúng bản chất.
  – Không phân loại các khoản phải thu khác ngắn hạn và dài hạn theo quy định.
  6. Kiểm traHàng tồn kho
  7. Kiểm traTạm ứng
  8. Kiểm traThuế GTGT được khấu trừ
  9. Kiểm traHàng gửi bán
  – Hàng gửi bán chưa được chấp nhận thanh toán nhưng đã hạch toán tăng doanh thu.
  – Chưa hạch toán hàng gửi bán bị trả lại.

  10.Kiểm tra Cầm cố, kí quỹ, kí cược

  – Chưa có hóa đơn chứng từ, hợp đồng, cam kết hợp lệ.
  – Nội dung các khoản kí quỹ, kí cược không rõ ràng.
  – Chưa có đối chiếu xác nhận số dư với bên nhận kí quỹ, kí cược ngày khóa sổ kế toán cuối năm.
  – Hạch toán sai khoản cầm cố, kí quỹ, kí cược vào tài khoản phải thu khác 138.
  – Không theo dõi chi tiết từng loại.Bài viết: ” Cách kiểm tra báo cáo tài chính đúng hay sai ”

  11. Kiểm tra TSCĐ hữu hình & vô hình

  12.Kiểm tra Tài sản cố định thuê tài chính

  – Không mở sổ theo dõi TSCĐ thuê tài chính
  – Thiếu hợp đồng thuê.
  – Phân loại nhầm TSCĐ thuê tài chính và TSCĐ thuê hoạt động.
  – Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính, hạch toán khấu hao TSCĐ thuê tài chính không đúng theo hợp đồng thuê.
  – Không theo dõi hoặc phân bổ tiền lãi thuê vào chi phí các kì không theo tiêu tức hợp lí. Hạch toán lãi vay TSCĐ thuê tài chính vào nguyên giá TSCĐ thuê tài chính.

  13.Kiểm tra Góp vốn liên doanh

  – Không có hồ sơ, hợp đồng góp vốn.
  – Không có đối chiếu số dư với đơn vị nhận vốn góp liên doanh.
  – Góp vốn không theo hợp đồng liên doanh.
  – Góp vốn liên doanh bằng tài sản nhưng không có biên bản bàn giao nhận tài sản, đánh giá lại tài sản.
  – Khi tham gia góp vốn liên doanh không nghiên cứu, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của đối tác, dẫn đến công ty liên doanh bị lỗ, đơn vị góp vốn sẽ bị chia lỗ tương ứng với tỷ lệ góp vốn.

  14.Kiểm tra Xây dựng cơ bản dở dang

  15.Kiểm tra Phải thu nội bộ

  – Không có biên bản đối chiếu công nợ với đối tượng nợ tại thời điểm cuối năm. Số liệu trên sổ kế toán không khớp với số liệu trên biên bản đối chiếu với công nợ nội bộ.
  – Không theo dõi chi tiết từng đối tượng có quan hệ thanh toán với đơn vị.
  – Hạch toán phải thu nội bộ khi không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ.
  – Hạch toán phải thu nội bộ không đúng kì.
  – Bù trừ công nợ phải thu, phải trả nội bộ không đúng đối tượng hoặc cùng đối tượng nhưng không bù trừ khi lập bảng cân đối.
  – Hạch toán phải thu nội bộ với những đơn vị hạch toán độc lập, không mang tính chất thu chi hộ.
  – Bù trừ công nợ với bên thứ ba không có biên bản.
  – Hạch toán phải thu nội bộ với những đơn vị hạch toán độc lập.

  16.Kiểm tra Chi phí SXKD dở dang

  – Hạch toán vào chi phí một số khoản không phù hợp nội dung, tính chất.
  – Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang không nhất quán giữa các kì kế toán.
  – Không có biên bản kiểm kê khối lượng XDCB dở dang cuối kì.
  – Không hạch toán đầy đủ các khoản chi phí phát sinh hoặc hạch toán 1 số khoản vượt mức quy định.
  – Hạch toán vào chi phí không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ.
  – Hạch toán chi phí không đúng kì.
  – Sản phẩm đã hoàn thành nhưng không cần kết chuyển.

  17. Kiểm tra Chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển

  – Phân bổ chi phí trả trước chưa hợp lí và không nhất quán.
  – Chưa có chính sách phân bổ chi phí trả trước.
  – Chưa mở sổ theo dõi từng loại chi phí thực tế phát sinh, nội dung từng loại chi phí chưa rõ ràng, cụ thể.
  – Đưa chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp vào chi phí chờ kết chuyển mà không phân bổ vào chi phí để xác định kết quả kinh doanh phù hợp theo quy định, TK 142 còn số dư.
  – Phân loại chi phí trả trước ngắn hạn và chi phí trả trước dài hạn chưa phù hợp.
  – Chi phí liên quan đến nhiều kì nhưng không phân bổ hoặc phân bổ theo tiêu thức không phù hợp, nhất quán.
  – Gác lại chi phí không theo tiêu thức nhất định.

  18.Kiểm tra Đầu tư dài hạn

  – Chưa tiến hành đánh giá lại số chứng khoán tại ngày kết thúc năm tài chính, khóa sổ và lập báo cáo.
  – Chưa mở sổ theo dõi chi tiết từng loại chứng khoán đầu tư.
  – Chưa lập dự phòng cho các khoản chứng khoán giảm giá tại thời điểm kết thúc năm tài chính. Lập dự phòng không có cơ sở.
  – Không có cơ sở chứng minh cho khoản đầu tư.
  – Số liệu trên sổ kế toán và bảng cân đối không khớp nhau.
  – Không có xác nhận của bên nhận đầu tư về khoản đầu tư.

  19. Kiểm tra Chi sự nghiệp

  – Số liệu trên sổ sách kế toán không khớp với số liệu trên Bảng cân đối.
  – Chi sự nghiệp không được hạch toán vào TK 161 mà hạch toán giảm nguồn kinh phí sự nghiệp.
  – Ghi giảm chi sự nghiệp mà không có biên bản nghiệm thu quyết toán của cơ quan chủ quản.
  – Cuối niên độ kế toán không chuyển chi sự nghiệp năm nay sang chi sự nghiệp năm trước.
  – TSCĐ được hình thành từ nguồn kinh phí sự nghiệp không được hạch toán tăng chi sự nghiệp, khấu hao TSCĐ được hình thành từ nguồn kinh phí sự nghiệp không được hạch toán giảm chi sự nghiệp mà hạch toán vào chi phí hoặc hạch toán nhưng không đúng, không đủ.

  20. Kiểm tra Vay ngắn hạn, vay dài hạn21. Kiểm tra Phải trả người bán

  22. Kiểm tra Thuế và các khoản phải nộp NSNN

  23. Kiểm tra Lương và các khoản phải trả công nhân viên chức

  24. Kiểm tra Chi phí phải trả

  25. Kiểm tra Phải trả nội bộ

  26. Kiểm tra Phải trả khác

  27. Kiểm tra Nợ dài hạn

  28. Kiểm tra Nợ dài hạn đến hạn trả

  29. Kiểm tra Nhận kí quỹ, kí cược của khách hàng

  30. Kiểm tra Nguồn vốn kinh doanh

  31. Kiểm tra  Các quỹ 414,415,431, 451

  – Quỹ hình thành từ các nguồn không phù hợp theo chế độ quy định.
  – Chưa hạch toán tăng, giảm các quỹ kịp thời và phù hợp với quyết định tăng giảm quỹ và chứng từ thu chi tiền hoặc hạch toán tăng giảm quỹ khi không có quyết định của Ban lãnh đạo Công ty, không có chứng từ hợp lệ, hợp pháp. Quyết định cấp quỹ không hợp lí.
  Cách kiểm tra báo cáo tài chính đúng hay sai 

LIÊN HỆ VỚI ATC ĐỂ ĐĂNG KÝ NGAY KHÓA HỌC KẾ TOÁN THUẾ CHUYÊN NGHIỆP

TRUNG TÂM KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG  ATC

Hotline: 0961.815.368 | 0948.815.368

Địa chỉ: Số 01A45 Đại Lộ Lê Lợi – P.Đông Hương – TP Thanh Hóa (Mặt đường đại lộ Lê Lợi, cách cầu Đông Hương 300m về hướng Đông).

Lop dao tao kế toan thuc te tai Thanh Hoa

Dia chi ke toan uy tin o Thanh Hoa

Trung tam ke toan hang dau tai Thanh Hoa

Trung tam ke toan hang dau o Thanh Hoa

Noi dao tao ke toan thue tai Thanh Hoa

Trung tam ke toan thue o Thanh Hoa

Noi dao tao ke toan thue o Thanh Hoa