Hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp

Hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp

640
0
SHARE
Học kế toán thực hành tại Thanh Hóa Học phải đi đôi với hành, nhưng để thực hành được bạn cần phải nắm vững kiến thức lý thuyết. Bạn muốn làm tốt công việc kế toán trong đơn vị nhà nước. Bước đầu tiên bạn cần có phương pháp học tốt Lý thuyết kế toán hành chính sự nghiệp Phân biệt giữa hệ thống tài khoản hành chính sự nghiệp với hệ thống tài khoản bên doanh nghiệp  vì giữa 2 hệ thống tài khoản này gần như khác nhau. Đối với hệ thống tài khoản HCSN chỉ có 6 loại không giống như doanh nghiệp có tới 9 loại như hệ thống tài khoản bên doanh nghiệp   Cùng theo dõi trang của ATC để thường xuyên cập nhật các kiến thức hay các bạn nhé! Trong bài viết hôm nay, ATC xin chia sẻ cùng các bạn về chủ để: Hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp
Học kế toán thực hành tại Thanh Hóa

Học kế toán thực hành tại Thanh Hóa

Học phải đi đôi với hành, nhưng để thực hành được bạn cần phải nắm vững kiến thức lý thuyết. Bạn muốn làm tốt công việc kế toán trong đơn vị nhà nước. Bước đầu tiên bạn cần có phương pháp học tốt Lý thuyết kế toán hành chính sự nghiệp

Phân biệt giữa hệ thống tài khoản hành chính sự nghiệp với hệ thống tài khoản bên doanh nghiệp  vì giữa 2 hệ thống tài khoản này gần như khác nhau.

Đối với hệ thống tài khoản HCSN chỉ có 6 loại không giống như doanh nghiệp có tới 9 loại như hệ thống tài khoản bên doanh nghiệp

Cùng theo dõi trang của ATC để thường xuyên cập nhật các kiến thức hay các bạn nhé!

Trong bài viết hôm nay, ATC xin chia sẻ cùng các bạn về chủ để:

 

Hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp

 
 

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN  KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

 

STT SỐ HIỆU TK TÊN TÀI KHOẢN PHẠM VI

ÁP DỤNG

GHI CHÚ
LOẠI 1: TIỀN VÀ VẬT TƯ
1 111 Tiền mặt Mọi đơn vị
1111 Tiền Việt Nam
1112 Ngoại tệ
1113 Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý
2 112 Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc Mọi đơn vị Chi tiết theo
1121 Tiền Việt Nam từng TK tại
1122 Ngoại tệ từng NH, KB
1123 Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý
3 113 Tiền đang chuyển Mọi đơn vị
4 121 Đầu tư tài chính ngắn hạn Đơn vị có phát
1211 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn sinh
1218 Đầu tư tài chính ngắn hạn khác
5 152 Nguyên liệu, vật liệu Mọi đơn vị Chi tiết theo
 yêu cầu quản
6 153 Công cụ, dụng cụ Mọi đơn vị
7 155 Sản phẩm, hàng hoá Đơn vị có hoạt Chi tiết
1551 Sản phẩm động  SX, KD theo sản phẩm,
1552 Hàng hoá hàng hoá
LOẠI 2: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
8 211 TSCĐ hữu hình Mọi đơn vị Chi tiết theo
2111 Nhà cửa, vật kiến trúc  yêu cầu quản
2112 Máy móc, thiết bị
2113 Phương tiện vận tải, truyền dẫn
2114 Thiết bị, dụng cụ quản lý
2115 Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm
2118 Tài sản cố định khác
9 213 TSCĐ vô hình Mọi đơn vị
10 214 Hao mòn TSCĐ Mọi đơn vị
2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình
2142 Hao mòn TSCĐ vô hình
11 221 Đầu tư tài chính dài hạn
2211 Đầu tư chứng khoán dài hạn
2212 Vốn góp
2218 Đầu tư tài chính dài hạn khác
12 241 XDCB dở dang
2411 Mua sắm TSCĐ
2412 Xây dựng cơ bản
2413 Sửa chữa lớn TSCĐ
LOẠI 3: THANH TOÁN
13 311 Các khoản phải thu Mọi đơn vị Chi tiết theo
3111 Phải thu của khách hàng yêu cấu
3113 Thuế GTGT được khấu trừ Đơn vị được quản  lý
31131 Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ khấu trừ thuế

GTGT

31132 Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
3118 Phải thu khác
14 312 Tạm ứng Mọi đơn vị Chi tiết

từng đối tượng

15 313 Cho vay Đơn vị có dự Chi tiết
3131 Cho vay trong hạn án tín dụng từng đối  tượng
3132 Cho vay quá hạn
3133 Khoanh nợ cho vay
16 331 Các khoản phải trả Mọi đơn vị Chi tiết
3311 Phải trả người cung cấp từng đối tượng
3312 Phải trả nợ vay
3318 Phải trả khác
17 332 Các khoản phải nộp theo lương Mọi đơn vị
3321 Bảo hiểm xã hội
3322 Bảo hiểm y tế
3323 Kinh phí công đoàn
18 333 Các khoản phải nộp nhà nước Các đơn vị có
3331 Thuế GTGT phải nộp phát sinh
33311 Thuế GTGT đầu ra
33312 Thuế GTGT hàng nhập khẩu
3332 Phí, lệ phí
3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp
3337 Thuế khác
3338 Các khoản phải nộp khác
19 334 Phải trả công chức, viên chức Mọi đơn vị
20 335 Phải trả các đối tượng khác Chi tiết theo
từng đối tượng
21 336 Tạm ứng kinh phí
22 337 Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau
3371 Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho
3372 Giá trị khối lượng sửa chữa lớn hoàn thành
3373 Giá trị khối lượng XDCB hoàn thành
23 341 Kinh phí cấp cho cấp dưới Các đơn vị

cấp trên

Chi tiết

cho từng đơn vị

24 342 Thanh toán nội bộ Đơn vị có phát sinh
LOẠI 4 – NGUỒN KINH PHÍ
25 411 Nguồn vốn kinh doanh Đơn vị có hoạt động SXKD Chi tiết

theo từng

nguồn
26 412 Chênh lệch đánh giá lại tài sản Đơn vị

có phát sinh

27 413 Chênh lệch tỷ giá hối đoái Đơn vị có
ngoại tệ
28 421 Chênh lệch thu, chi chưa xử lý
4211 Chênh lệch thu, chi hoạt động thường xuyên
4212 Chênh lệch thu, chi hoạt động sản xuất, kinh doanh
4213 Chênh lệch thu, chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước Đơn vị có đơn

đặt  hàng của

Nhà nước

4218 Chênh lệch thu, chi hoạt động khác
29 431 Các quỹ Mọi đơn vị
4311 Quỹ khen thưởng
4312 Quỹ phúc lợi
4313 Quỹ ổn định thu nhập
4314 Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
30 441 Nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản Đơn vị có đầu
4411 Nguồn kinh phí NSNN cấp tư  XDCB dự
4413 Nguồn kinh phí viện trợ án
4418 Nguồn khác
31 461 Nguồn kinh phí hoạt động Mọi đơn vị Chi tiết từng
4611 Năm trước nguồn KP
46111 Nguồn kinh phí thường xuyên
46112 Nguồn kinh phí không thường xuyên
4612 Năm nay
46121 Nguồn kinh phí thường xuyên
46122 Nguồn kinh phí không thường xuyên
4613 Năm sau
46131 Nguồn kinh phí thường xuyên
46132 Nguồn kinh phí không thường xuyên
32 462 Nguồn kinh phí dự án Đơn vị có
4621 Nguồn kinh phí NSNN cấp dự án
4623 Nguồn kinh phí viện trợ
4628 Nguồn khác
33 465 Nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước Đơn vị có đơn đặt hàng của

Nhà nước

34 466 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ Mọi đơn vị
LOẠI 5: CÁC KHOẢN THU
35 511 Các khoản thu  Đơn vị có
5111 Thu phí, lệ phí phát sinh
5112 Thu theo đơn đặt hàng của nhà nước
5118 Thu khác
36 521 Thu chưa qua ngân sách Đơn vị có
5211 Phí, lệ phí phát sinh
5212 Tiền, hàng viện trợ
37 531 Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh Đơn vị có HĐ SXKD
LOẠI 6: CÁC KHOẢN CHI
38 631 Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh Đơn vị có hoạt động SXKD Chi tiết theo

động SXKD

39 635 Chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước Đơn vị có đơn đặt hàng của
Nhà nước
40 643 Chi phí trả trước Đơn vị có phát sinh
41 661 Chi hoạt động Mọi đơn vị
6611 Năm trước
66111 Chi thường xuyên
66112 Chi không thường xuyên
6612 Năm nay
66121 Chi thường xuyên
66122 Chi không thường xuyên
6613 Năm sau
66131 Chi thường xuyên
66132 Chi không thường xuyên
42 662 Chi dự án Đơn vị có Chi tiết theo
6621 Chi quản lý dự án dự án dự án
6622 Chi thực hiện dự án
LOẠI 0: TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG
1 001 Tài sản thuê ngoài
2 002 Tài sản nhận giữ hộ, nhận gia công
3 004 Khoán chi hành chính
4 005 Dụng cụ lâu bền đang sử dụng
5 007 Ngoại tệ các loại
6 008 Dự toán chi hoạt động
0081 Dự toán chi thường xuyên
0082 Dự toán chi không thường xuyên
7 009 Dự toán chi chương trình, dự án
0091 Dự toán chi chương trình, dự án
0092 Dự toán chi đầu tư XDCB

Trung tâm đào tạo kế toán thực tế- tin học văn phòng ATC liên tục mở các khóa Học kế toán tại Thanh Hóa, giúp các bạn học viên có nhu cầu học kế toán thực tế ở Thanh Hóa có thêm nhiều cơ hội học tập, trau dồi thêm nhiều kỹ năng hữu dụng, áp dụng sát thực tế công việc. ATC được đánh giá là trung tâm kế toán tại Thanh Hóa có số lượng học viên đông đảo. và thường xuyên nhận cơn mưa lời khen của học viên sau mối khóa học.

Không chỉ chuyên đào tạo, ATC chúng tôi còn hướng đến giá trị chia sẻ kiến thức hữu ích. Với mong muốn phổ cập tới đông đảo mọi người những kiến thức hay ho của kế toán.

Cùng theo dõi trang của ATC để thường xuyên cập nhật các kiến thức hay các bạn nhé!

Liên hệ Chuyên viên Tư vấn:

TRUNG TÂM KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG  ATC

Hotline: 0961.815.368 | 0948.815.368

Địa chỉ: Số 01A45 Đại Lộ Lê Lợi – P.Đông Hương – TP Thanh Hóa (Mặt đường đại lộ Lê Lợi, cách cầu Đông Hương 300m về hướng Đông).

 

Học kế toán tại Thanh Hóa

Hoc ke toan o Thanh Hoa

Học kế toán thuế tại Thanh Hóa

Học kế toán thuế ở Thanh Hóa

Học kế toán thực hành tại Thanh Hóa

Hoc ke toan thuc hanh o Thanh Hoa

Học kế toán thực tế tại Thanh Hóa

Học kế toán thực tế ở Thanh Hóa

Học kế toán tốt nhất tại Thanh Hóa

Học kế toán tốt nhất ở Thanh Hóa

Hoc ke toan tot nhat o Thanh Hoa

Học kế toán thực hành tại Thanh Hóa  Học phải đi đôi với hành, nhưng để thực hành được bạn cần phải nắm vững kiến thức lý thuyết. Bạn muốn làm tốt công việc kế toán trong đơn vị nhà nước. Bước đầu tiên bạn cần có phương pháp học tốt Lý thuyết kế toán hành chính sự nghiệp  Phân biệt giữa hệ thống tài khoản hành chính sự nghiệp với hệ thống tài khoản bên doanh nghiệp  vì giữa 2 hệ thống tài khoản này gần như khác nhau.  Đối với hệ thống tài khoản HCSN chỉ có 6 loại không giống như doanh nghiệp có tới 9 loại như hệ thống tài khoản bên doanh nghiệp    Cùng theo dõi trang của ATC để thường xuyên cập nhật các kiến thức hay các bạn nhé!  Trong bài viết hôm nay, ATC xin chia sẻ cùng các bạn về chủ để:     Hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp