Cách hạch toán chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán

Cách hạch toán chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán

3017
0
SHARE

Hướng dẫn cách hạch toán định khoản trong trường hợp chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại và giảm giá hàng bán:chiết khấu thương mại

Để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, khuyến khích sử dụng dịch vụ, tăng doanh thu và nhanh chóng thu được tiền bán hàng, trên thực tế có rất nhiều doanh nghiệp (DN) thực hiện các chính sách chăm sóc khách hàng bằng nhiều hình thức khác nhau như: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và chiết khấu thanh toán. Tuy nhiên khi áp dụng các hình thức khuyến khích này, doanh nghiệp lại lúng túng, không phân biệt rõ ràng dẫn đến những sai sót trong quá trình lập chứng từ, hạch toán kế toán và kê khai, tính, nộp thuế. Doanh nghiệp nếu thực hiện chiết khấu thanh toán hay chiết khấu thương mại với khách hàng thì cần phải có thỏa thuận trước hoặc được ghi rõ trong quy chế bán hàng. Trong bài viết này, công ty kế toán ATC sẽ giúp các bạn phân biệt và hạch toán trong từng trường hợp cụ thể:

  Chiết khấu thương mại (CKTM), giảm giá hàng bán:

Là khoản DN bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn, còn giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hoá kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu.

Doanh nghiệp áp dụng hình thức giảm giá bán, CKTM dành cho khách hàng thì giá tính thuế giá trị gia tăng là giá bán đã giảm, đã CKTM. Trường hợp việc giảm giá bán, CKTM căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền giảm giá, chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền giảm giá, chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) giảm giá, chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Việc hạch toán kế toán trong trường hợp này được thực hiện như sau:
–      Trường hợp người mua hàng với khối lượng lớn được hưởng chiết khấu thương mại, giá bán phản ảnh trên hoá đơn là giá đã giảm giá (đã trừ CKTM) thì khoản CKTM này không được hạch toán vào Tài khoản 521 – Chiết khấu thương mại. Doanh thu bán hàng phản ảnh theo giá đã trừ CKTM;
–      Trường hợp người mua hàng nhiều lần mới đạt được lượng hàng mua được hưởng chiết khấu thì khoản CKTM này được ghi giảm trừ vào giá bán trên hoá đơn lần cuối cùng;
–      Trường hợp khách hàng không tiếp tục mua hàng, hoặc khi số CKTM người mua được hưởng lớn hơn số tiền bán hàng được ghi trên hoá đơn lần cuối cùng thì phải chi tiền CKTM cho người mua. Khoản CKTM chi bằng tiền trong trường hợp này hạch toán vào Tài khoản 521.
DN khi thực hiện chương trình giảm giá hàng bán, CKTM phải đảm bảo thực hiện theo đúng pháp luật về xúc tiến thương mại và đầu tư (quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Liên Bộ Thương mại – Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về khuyến mãi và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại).

*       Chiết khấu thanh toán

Là khoản tiền người bán giảm trừ cho người mua, do người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn theo hợp đồng. Khoản này không được điều chỉnh giảm giá trên hoá đơn. Đây là một khoản chi phí tài chính. Người bán lập phiếu chi tiền để chi khoản chiết khấu thanh toán (hạch toán vào Tài khoản 635 – Chi phí tài chính). Chiết khấu thanh toán là một trong những khoản chi bị khống chế (không vượt quá 10% tổng số chi được trừ) khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (theo quy định tại Điểm 2.19 mục IV phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính).