Cách xác định lãi/lỗ và kết chuyển lỗ khi tính thuế TNDN

Cách xác định lãi/lỗ và kết chuyển lỗ khi tính thuế TNDN

1882
0
SHARE

Khi tính thuế TNDN tạm tính quý hay làm tờ khai quyết toán thuế TNDN năm, bạn cần xác định lãi/lỗ của doanh nghiệp và thực hiện kết chuyển lỗ (nếu có)

1. Xác định lãi – lỗ theo luật thuế TNDN

Theo điều 9, thông tư 78/2014/TT-BTC quy định “Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang”

Công thức tính thu nhập tính thuế:

Thu nhập tính thuế=Thu nhập chịu thuế(Thu nhập được miễn thuế+Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định)

Trong đó, thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

Thu nhập chịu thuế=Doanh thuChi phí được trừ+Các khoản thu nhập khác

Như vậy: Lãi hay lỗ hoạt động kinh doanh được xác định bằng công thức sau:

Lãi/lỗ=Doanh thuChi phí được trừ+Các khoản thu nhập khác–          Thu nhập được miễn thuế

–         Doanh nghiệp lãi nếu kết quả công thức trên lớn hơn 0. Lúc này, kế toán kết chuyển lỗ (nếu có) để xác định thu nhập tính thuế.

–         Doanh nghiệp lỗ nếu kết quả công thức trên nhỏ hơn 0. Khi đó, doanh nghiệp không phải nộp thuế TNDN

2. Cách chuyển lỗ

a. Nguyên tắc chuyển lỗ

–         Chỉ được chuyển lỗ khi doanh nghiệp có kết quả kinh doanh là lãi.

–         Chuyển lỗ liên tục, chuyển toàn bộ lỗ nhưng tối đa không quá số lãi trong kỳ.

–         Thời gian chuyển lỗ liên tục tối đa không quá 5 năm

–         Doanh nghiệp có số lỗ của các quý trong một năm thì được bù trừ lỗ của quý trước vào các quý sau khi tính và nộp thuế TNDN quý.

–         Doanh nghiệp tạm chuyển lỗ vào thu nhập tính thuế của các quý trong năm sau khi nộp tiền thuế TNDN quý và sẽ chuyển chính thức vào thu nhập tính thuế của năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.

b. Hướng dẫn chuyển lỗ

Chuyển lỗ giữa các quý

Ví dụ: Năm 2014, Công ty Nam Hồng lỗ 2 tỷ.

Năm 2015, Công ty Nam Hồng có kết quả kinh doanh từng quý như sau:

–         Quý I, lãi 500 triệu đồng, Công ty kết chuyển lỗ năm 2014 là 500 triệu trong quý I, Công ty không phải nộp thuế TNDN quý I/2015

–         Quý 2, Công ty lãi 300 triệu, Công ty được kết chuyển 300 triệu, Công ty không phải nộp thuế TNDN quý 2/2015

–         Quý 3, Công ty lãi 1,5 tỷ, Công ty được kết chuyển (2000 – 500 – 300 = 1200 triệu) khi nộp thuế TNDN quý 3, Công ty chỉ phải nộp thuế TNDN tương ứng với thu nhập 300 triệu.

–         Quý 4, công ty lỗ 500 triệu, công ty không phải nộp thuế TNDN quý 4.

Khi làm quyết toán năm

Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.

Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

3. Cách hạch toán lãi/lỗ và kết chuyển lỗ

– Cách hạch toán đầu năm: Kết chuyển lỗ từ 2015 sang 2016:
Nợ 4211 
      Có 4212 
– Cuối năm:

+ Lãi:   Nợ 911

                      Có 4212

+ Lỗ:  Nợ TK 4212

                        Có TK 911

4. Cách chuyển lỗ trên phần mềm HTKK