Cách xử lý khi mất hoá đơn giá trị gia tăng –...

Cách xử lý khi mất hoá đơn giá trị gia tăng – Mức phạt

1390
0
SHARE

1. Cách xử lý khi mất hóa đơn GTGT.cách xử lý khi mất hoá đơn giá trị gia tăng và mức phạt

– Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo Mẫu số: BC21/AC về việc mất và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
(mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/3/2014 chính thức có hiệu lực ngày 1/6/2014) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

– Mẫu báo cáo mất hóa đơn GTGT:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                 ——————————
                           Mẫu số: BC21/AC
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC  
                 ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính)
                              ……., ngày…….tháng…….năm 20…
BÁO CÁO MẤT, CHÁY, HỎNG HÓA ĐƠN

Tên tổ chức, cá nhân làm mất, cháy, hỏng hóa đơn:……………………………………..
Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………….
Căn cứ Biên bản mất, cháy, hỏng hóa đơn. 
Hồi…… giờ…….. ngày……..tháng……..năm……..,  (tổ chức, cá nhân)  xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn như sau:

STT Tên loại hóa đơn Mẫu số Ký hiệu hóa đơn Từ số đến số Số lượng Liên 
hóa đơn
Ghi chú
1 2 3 4 5 6 7 8 9
AA/11T Hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ đã sử dụng hoặc chưa sử dụng (đã phát hàng hoặc chưa phát hành)
Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ

Lý do mất, cháy, hỏng hoá đơn: ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Đơn vị cam kết: Việc khai báo trên là đúng sự thật, nếu phát hiện khai sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                      Nơi nhận:
– Cơ quan thuế trực tiếp quản lý
– Lưu.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên
Chú ý: 
+ Mẫu báo cáo BC21/AC này trên phần mềm Hỗ trợ kê khai có ở mục “Hóa Đơn
Nếu bị mất hóa đơn các bạn có thể làm trực tiếp trên phần mềm HTKK và gửi qua mạng.
+ Nếu nộp mẫu này chậm quá 5 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất hóa đơn sẽ bị xử phạt về việc nộp chậm thông báo theo điều 13 của TT 10/2014/TT-BTC. Xử lý trường hợp mất hóa đơn liên 2:
– Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì tiến hành xử lý như sau:
+ Bên nào làm mất thì bên đó làm thông báo BC21/AC gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp của mình.
+ Người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản.
+ Người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất hoá đơn.
(Theo điều 24 Thông tư 39/2014/TT-BTC)

2. Các mức phạt khi làm mất hóa đơn GTGT.

  Kể từ ngày 02/03/2014 theo thông tư 10/TT-BTC Quy định các mức xử phạt về hóa đơn mới nhất hiện nay như sau:
Do bên bán làm mất: Liên 2
 Phạt tiền từ 10 – 20 triệu (dù là đã lập hay chưa lập)
(theo khoản 4 điều 11 thông tư 10/TT-BTC)
Do bên mua làm mất: bên mua thì chỉ có thể làm mất liên 2 – Đầu vào
Phạt từ 2 – 4 triệu (theo điều 12 thông tư 10/TT-BTC)
Chú ý :Trường hợp mất hoá đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba (ví dụ: bên thứ ba là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hoá đơn) thì căn cứ vào việc bên thứ ba do người bán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt người bán hoặc người mua theo quy định.

Khi xác định số tiền phạt làm mất hóa đơn kế toán cần quan tâm đến các vấn đề sau:

– Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn thì không bị phạt.
– Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán. (phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng – theo điều 12 – Nghị định 105/2013/NĐ-CP – Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán – HL: 1/12/2013). (Nếu làm mất liên 1 hoặc liên 3 thì doanh nghiệp cũng bị xử phạt theo quy định của NĐ 105 này).

– Trường hợp người bán tìm lại được hóa đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.
– Trường hợp người bán làm mất, cháy, hỏng các liên hóa đơn đã lập sai và đã xoá bỏ (người bán đã lập hóa đơn khác thay thế cho các hóa đơn đã lập sai và đã xoá bỏ) thì người bán bị phạt cảnh cáo. ( không mất tiền)
– Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hóa đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hóa đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hóa đơn.
(Tại điều 3 của TT 10/2013 Có quy định về nguyên tắc xử phạt là xử phạt theo hành vi ( số lần làm mất) chứ không xử phạt theo số lượng hóa đơn bị mất)