HÓA ĐƠN ĐIỆN NƯỚC KHÔNG MANG TÊN CÔNG TY

HÓA ĐƠN ĐIỆN NƯỚC KHÔNG MANG TÊN CÔNG TY

2316
0
SHARE

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trường hợp doanh nghiệp đi thuê nhà của cá nhân để làm trụ sở hoặc văn phòng đại diện. Hóa đơn tiền điện, tiền nước hàng tháng vẫn mang tên chủ nhà mà không phải tên của doanh nghiệp. Vậy trong trường hợp này doanh nghiệp có được khấu trừ thuế đầu vào hay được tính chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp hay không.

Kế toán ATC chia sẽ với các bạn như sau:

1.Hóa đơn điện nước không mang tên công ty có được khấu trừ thuế GTGT không ?

Theo điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC ,

“15. Doanh nghiệp không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp:
– Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán;
– Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nên không xác định được người mua”.

Kết luận: Những hóa đơn tiền điện, nước không mang tên công ty mà mang tên chủ nhà thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

2. Chi phí tiền điện, tiền nước không mang tên công ty có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không?

Theo Điều 6 Khoản 1 Thông tư 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định:

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.”

Theo điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì:

“2.15. Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước không có các hoá đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.
b) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh không có chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.”

Như vậy, Chi phí tiền điện, tiền nước  đối với những hợp đồng thuê nhà mà Doanh nghiệp thuê trả tiền điện nước trực tiếp cho chủ sở hữu là cá nhân cho thuê nhà và có đầy đủ chứng từ theo quy thì được đưa vào chi phí bao gồm:

  • Hợp đồng thuê nhà thể hiện toàn bộ chi phí tiền điện tiền nước do người thuê trả.
  • Hóa đơn thanh toán tiền điện tiền nước.
  • Chứng từ thanh toán tiền điện tiền nước cho người cho thuê nhà.
  • Bảng kê mẫu số 02/TNDN (Áp dụng trước 2015 theo Thông tư 78/2014/TT-BTC, theo Thông tư 96/2015 thì không cần nữa )